Skills

Linux System
80%
80%
PHP
90%
90%
Android
60%
60%
Python
50%
50%
MySQL
70%
70%
PostgreSQL
50%
50%
VoIP
40%
40%